Tombow

Tombow Eraser Mono Zero - Metal Type

RM5.50

Eraser

Tombow

Colour *
Black Eraser Pen
Blue Eraser Pen
Pink Eraser Pen
Silver Eraser Pen
Black Eraser Pen + 1 Pack Refill
Blue Eraser Pen + 1 Pack Refill
Pink Eraser Pen + 1 Pack Refill
Silver Eraser Pen + 1 Pack Refill
1 Pack Refill
RM5.50